Cocker spaniel angielski

Panele podłogowe Warszawa
http://vipparkiet.pl/
Najlepsze panele podłogowe dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon VIP Parkiet w Warszawie.

Wzorzec zatwierdzony przez FCI 23.XII.1974 roku pod nr 5 na podstawie standardu Angielskiego Spaniel Klubu.

II wojna światowa zdziesiątkowała również rasowe psy, a okupant zlikwidował działalność stowarzyszeń kynologicznych. Związek Kynologiczny w Polsce powstał w 1948 roku i rozpoczął od podstaw pracę nad poprawieniem stanu hodowli psów rasowych, bazując przeważnie na materiale bez dokumentacji.

W pierwszych latach po wyzwoleniu cocker spaniele odbiegały typem od spotykanych obecnie. Pierwszym rodowodowym co- ckerem w Polsce powojennej był Colinwood Gay Soldier, biało- -czekoladowy, ofiarowany Związkowi przez płka Nowickiego z Anglii. Pies ten, urodzony w 1948 roku w Anglii, zapisany do Polskiej Księgi Rodowodowej pod nr M-l-5/50, jest przodkiem dużej liczby cocker spanieli angielskich w Polsce. Pies wymie- niony wyżej, jak okazały późniejsze doświadczenia hodowlane, przekazał potomstwu przy odpowiednim doborze partnerek maść czekoladową, bardzo rzadką w Europie. W latach 1950— —60 panował chaos w hodowli cocker spanieli w Polsce na sku- tek ograniczonych możliwości w materiale hodowlanym i braku doświadczenia. W okresie 1960—70 hodowla cocker spanieli kształtowała się głównie pod wpływem importowanego Bara von Rennstieg, jego syna Championa Dukata i psa z Ambasady An- gielskiej Lystrup Davey’a oraz suczki Kathleen von der Strom- hutte. Stosowano wówczas chów na linię Bara von Rennstieg, skutkiem czego było poprawienie sylwetki na krótszą, szlachetniejsza głowa oraz ujawnienie się cechy podpalania. Skutkami negatywnymi tego chowu było spotęgowanie obfitości włosa oraz sporadyczne ujawnienie się agresywności. Duży wpływ na poprawę hodowli w Polsce wywarł czarny International Cham- pion Tessant Trumpeter Lochranza z Wiednia, który pokrył 3 co- ckerki polskie. Jego syn Champion Bob Rica był przez szereg lat w czołówce polskich reproduktorów. Wymieniony okres to początki rozwoju cocker spaniela w Pol-, sce. W 1969 roku powołano przy Związku Kynologicznym Klub Sędziów Spaniela w celu przepracowania zagadnień związanych. z poprawą rasy i użytkowości spanieli oraz kształcenia młodych kadr kynologów ze specjalizacją w rasach spanieli. Klub został członkiem Europejskiej Rady Klubów Spanieli. Pod jego patro- natem organizowano w Polsce wystawy specjalistyczne spanieli będące przeglądem wielu klas. Klub Sędziów przekształcono w 1978 roku w Klub Spanieli w Polsce działający wśród człon- ków Sekcji Spanieli Związku Kynologicznego w Polsce. Klub opublikował w prasie związkowej wzorce spanieli najbardziej po- pularnych w kraju, a więc cocker spaniela angielskiego, springer spaniela angielskiego i cocker spaniela amerykańskiego. Nakła- dem Klubu wydana została broszura Wskazówki hodowli i wy- chowu szczeniąt spanieli autorstwa Janiny Hęjn i Piotra Dąbrow- skiego. Nawiązano kontakty z Klubami Spanieli we Francji, An- glii, RFN, Austrii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Hodowla cocker spaniela angielskiego w latach siedemdzie- siątych była nastawiona na import pochodzenia czysto angiels- kiego, jakkolwiek niektóre z nicn wyhodowane zostały w Holan- dii, Austrii, RFN, CSRS oraz na reproduktorach polskich, będą- cych potomkami tych importów ze znanych hodowli o następują- cych przydomkach: Lochranza, of Gatehampton, of Lochnell, of Ware, del Ghiardo, de Valmoussine, von Johannesborn, Małe Kamenne, od tune, von Haus Page, Collinwood, z Blatova, von der Stóberburg, von Fórst Rogen, von Pointenbach. Niektórzy- hodowcy udali się z suczkami za granicę np. do Międzynarodo- wego Championa Sandstrom of Hilltop, do Zwycięzcy Europy Championa Macao Meadown i Championa Hasko von der Berlińer Luft — wyniki były bardzo dobre.

Pamiętać należy, że w hodowli 50% wkładu genetycznego daje suka i że tylko właściwy dobór partnera przyczynia się do poprawy eksterieru. Dziedziczność jest zdolnością przekazywania potomstwu cech fizycznych i psychicznych obojga rodziców, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Nawet najwspanialszy champion może przekazać potomstwu z nieodpowiednią geno- typem partnerką niekorzystne cechy, które mogą w przyszłości ujawnić się jako wady dyskwalifikujące. Pomocą dla początkujących hodowców jest doświadczenie członków Komisji Hodowlanych Oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce, znających podstawy genetyki, dla których rodowody kandydatów do kopulacji nie są „czarną magią”. Do aktualnie wysokiego poziomu pogłowia cocker spanieli w Polsce, niezależnie od wieloletniej, systematycznej pracy kynologów i entuzjazmu hodowców, przyczynili się Sędziowie Międzynarodowi: pani. Guerville-Sevin z Francji i pan Bruno Richter z RFN, którzy dzielili się swoim doświadczeniem, nadsyłali specjalistyczne czasopisma oraz osobiście brali czynny udział w Międzynarodowych i Specjalistycznych Wystawach Spanieli w Polsce.