Zakup szczenięcia

Kupujący cocker spaniela powinien przemyśleć, czy nabyć psa czy sukę. Pies jest zazwyczaj nieco większy i silniejszy, częściej szuka zwady z innymi psami, szczególnie gdy poczuje zapach suki grzejącej się (wówczas skłonny jest do wymknięcia się w poszukiwaniu partnerki). W miastach o dużym ruchu kołowym bardzo często równa się to wypadkowi lub zaginięciu psa. U psa stan nasilenia seksualnego trwa właściwie cały rok, na skutek czego z powodów czysto fizjologicznych nie opuszcza on okazji do wykorzystania innych psów i na to nie ma rady. Suka nato- miast jeet bardziej pieszczotliwa niż samiec. Jej cykl menstrua- cyjny trwa dwa razy w roku po około 20 dni. W tym okresie nale- ży ją pilnie nadzorować, aby nie doszło do mezaliansu, bo ona również ma ochotę się wymknąć.. Wprawdzie nie wszystkie suki muszą koniecznie mieć potomstwo, są jednak takie, o silnie roz- winiętych instynktach macierzyńskich, które okres pomenstrua- cyjny przechodzą ciężko z objawami urojonej ciąży. Takie suki powinny być kryte przynajmniej trzykrotnie w ciągu życia. Jed- norazowe krycie pobudliwej suki nie rozwiązuje problemu, ale pobudza ją macierzyńsko, a w przypadku zaniechania dalszych kryć mogą wystąpić w sutkach gruczolaki wywołane zastoinami mleka, które później pękają, przybierając charakter nowotworo- wy, Suka daje hodowcy niepowtarzalną możliwość przeżyć po- przez obserwację rozwoju szczeniąt, ich zabaw i psot. Wychów ; . 22 ZAKUP SZCZENIĘCIA szczeniąt wymaga wielkiej dbałości o czystość kojca, o wysoko- kaloryczne odżywianie suki karmiącej i szczeniąt oraz o dopeł- nienie terminowe wszelkich formalności związanych z otrzyma- niem dla szczeniąt metryczek po kontroli wartości miotu przez delegowanych członków Komisji Hodowlanej Związku Kynologi- cznego. Rentowność miotów nie zawsze jest wysoka, szczegól- nie, jeśli liczba szczeniąt jest mała, a poród wymagał licznych in- terwencji lekarskich. Jeśli nabywca decyduje się na kupno szczeniaka bez pocho- dzenia, popełnia ryzyko nabycia szczeniaka z kojca nie kontrolo- wanego, po rodzicach, o których zdrowotności i przodkach nic nie wiadomo. Cocker z anonimowego kojca nigdy nie będzie mógł brać udziału w wystawach psów rasowych, ponieważ nie wiadomo, czy jest on rasowy, czy też tylko przypomina wyglą- dem rasowego cockera. Część cockerów, bez prawa do metry- czki i rodowodu, pochodzi od rodziców odrzucanych przez Ko- misje Hodowlane ze względu na dziedziczne wady dyskwalifiku- jące z hodowli. Dlatego też ważne jest, aby reflektant na cockera wcześniej zasięgnął rady kierownictwa Sekcji Spanieli, gdzie uzyska informacje i instruktaż wychowu oraz hodowli.